Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Portfolio กับการศึกษาไทย / บูรชัย ศิริมหาสาคร.
Author
บูรชัย ศิริมหาสาคร.
Published
กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2545.
Call Number
371.104 บ732พ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
กษัตริย์-เกษตร / ภาสกร จูฑะพุทธิ.
Author
ภาสกร จูฑะพุทธิ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2523.
Call Number
959.3082 ก181
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การบริหารธุรกิจขนาดย่อม / ผุสดี รุมาคม.
Author
ผุสดี รุมาคม.
Published
กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2540.
Call Number
658 ผ662ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ทำเนียบผู้ผลิตผลวิจัยดีมีคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ / โดย คณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. คณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.
Call Number
001.4025 ก218ท
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว = Lime cut and press machine / ฉัตชัย เกิดศรีเพ็ง, พงพันธ์ ธราพร และมาโนช เมาลีทอง.
Author
ฉัตชัย เกิดศรีเพ็ง.
Published
กรุงเทพฯ : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตเทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2547.
Call Number
คก ฉ232ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles