Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประดิษฐ์โคมไฟจากดินด่านเกวียนด้วยเทคนิคการปั้น = The invention of lamp from dan kwian clay with molding techniques / ณัฐกานต์ นีสูงเนิน และสิรินยา โภคาชัยกูล.
Author
ณัฐกานต์ นีสูงเนิน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110515 ณ322ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาดอกพุดสำเร็จรูปจากยางพาราเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ = The development of the finished gardenia (for glower garland) from the rubber tree in crafts / วสันต์ เอมโอษฐ์ และสายฟ้า จันศรี.
Author
วสันต์ เอมโอษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110514 ว358ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาแป้งปั้นผงเปลือกส้มโอสำหรับงานประดิษฐ์ = The formula development of pomelo peel sculpture powder for handmade products / น้ำผึ้ง ร่มศรี และพณชกร สว่างเมฆ.
Author
น้ำผึ้ง ร่มศรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110516 น524ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
คู่มือรวมเทคนิคการวาด CG illustration แบบมืออาชีพ / Fuzichoco ; แปล, ธีรินทร์ อังคไพโรจน์.
Author
โชโกะ, ฟูจิ.
Published
กรุงเทพฯ : เดกซ์เพรส, 2561.
Call Number
006.68 ช799ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ผลิตภัณฑ์ร่มจากถุงพลาสติกด้วยเทคนิคโครเชต์ = Umbrella products from plastic bags with crocheting techniques / เบญญทิพย์ เลิศวงศาโรจน์ และรัชกร วาธิโยธา.
Author
เบญญทิพย์ เลิศวงศาโรจน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110518 บ799ผ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
มาลัยคล้องมือจากป่านศรนารายณ์ = Flower garland from sisal / ศิริพร อิ่มใจ และอรญา เมืองวงค์.
Author
ศิริพร อิ่มใจ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค110512 ศ463ม
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร / พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ.
Author
พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ.
Published
กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
771 พ112อ
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles