Search again

Found: 49  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Essays made easy / สุชาติ หินมะลิ.
Author
สุชาติ หินมะลิ.
Published
กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2560.
Call Number
421.1 ส761อ
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.
Author
อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
628.42 อ324ว
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : Human resource management / สกล บุญสิน.
Author
สกล บุญสิน.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
Call Number
658.3 ส116ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การตัดสินใจเลือกซื้อนมผงสำหรับเด็กในช่วงอายุ 1-3 ปี ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร / ยุวณัท อุสาวัฒนสิน ... [และคณะ].
Author
ยุวณัท อุสาวัฒนสิน.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0940 ย439ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร / จิราวรรณ วงษาลี... [และคณะ].
Author
จิราวรรณ วงษาลี.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0943 จ541ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / ประภัสสร กิตติมโนรม.
Author
ประภัสสร กิตติมโนรม.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2560.
Call Number
658.1511 ป338ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าไส้มัสมั่นไก่ = The development of chicken Massaman curry Gyoza product / ศิรประภา แกว่นกสิกรรม และ กวินลักษณ์ พรปรีดีพัทธ์.
Author
ศิรประภา แกว่นกสิกรรม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560.
Call Number
ค 141228 ศ439ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาการใช้น้ำเฉาก๊วยทดแทนวิปปิ้งครีมบางส่วนในการทำพานาคอตตา = A study on using black grass jelly juice replacing whipping cream of making panna cotta / จุฑาทิพย์ ทับทอง และ นันทิยา แสนสำราญ.
Author
จุฑาทิพย์ ทับทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560.
Call Number
ค 141229 จ623ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเมืองโบราณ / ศิริภรณ์ ศรีหะทัย ... [และคณะ].
Author
ศิริภรณ์ ศรีหะทัย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0956 ศ467ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการโรงแรมรับฝากสุนัข / พรทิพา ดาริการ์นนท์ ... [และคณะ].
Author
พรทิพา ดาริการ์นนท์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0954 พ241ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาไทย 4.0 ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Author
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
370.1 พ976ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การเงินอิสลาม : เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย = Critical issues on Islamic Banking and financial market : Islamic economics, bangking and finance, investments,Takaful and financial plan...
Author
รอสลี่, ไซฟุล อัสฮาร์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
Call Number
332 ร194ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การเปรียบเทียบพฤติกรรมลแะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าแบบมีฟองและไม่มีฟอง ในเขตกรุงเทพมหานคร / สุนันท์ หัดศรี ... [และคณะ].
Author
สุนันท์ หัดศรี.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0953 ส815ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การใช้มอลทิทอลไซรัปทดแทนน้ำตาลทรายบางส่วนในผลิตภัณฑ์เค้กเนยสด = The study of molttal syrup instead of partially sugar in butter cake product / ภัทรมน พะนมวาส และ ธมณ สรวงศิริถาวร.
Author
ภัทรมน พะนมวาส.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560.
Call Number
ค 141246 ภ372ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles