Search again

Found: 12,472  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม.
Published
[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2553].
Call Number
895.915 ห111
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"กิน" น้ำ ชะลอวัย = The water secret / ฮาวเวิร์ด มูราด, เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต, แปล.
Author
มูราด, ฮาวเวิร์ด.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
Call Number
615.853 ม679ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาเกม" ปฏิงาน ณ ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) / ปวีณา แซ่ตั้ง.
Author
ปวีณา แซ่ตั้ง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
สพ ป496ข
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร : กบฏในการเมืองไทยปัจจุบัน บทวิเคราะห์และเอกสาร = "Reason" for coups in modern Siam/Thailand : document and analysis / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Author
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.
Call Number
320.9593 ธ557ข
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์.
Author
ไพศาล เตมีย์.
Published
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
Call Number
658.3 พ996ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "บูรณาการ" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ์, 2545.
Call Number
371.102 ศ121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "โครงงงาน" / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ์, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฎิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ซิปปา Cippa model / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ์, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฎิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทักษะการเรียนรู้ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : บ.ดับบลิว.เจ พร็อพเพอตี้ จำกัด, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ร่วมปฎิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ การเรียนรู้จากสภาพจริง / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : บ.ดับบลิว.เจ พร็อพเพอตี้ จำกัด, 2545.
Call Number
371.102 ค121ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles