Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2549-2550 The 2006-2007 Migration Survey / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2549.
Call Number
CDR 00012
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
Computer File Loading...

image
การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2549-2450 (ครัวเรือน) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
Call Number
CDR 00011
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
Computer File Loading...

image
การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2549-2550 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
Author
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2549.
Call Number
CDR 00010
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles