Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Author
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
Call Number
928.95911 ช221ช
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
วัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยาลัยครูนครราชสีมา.
Author
วิทยาลัยครูนครราชสีมา
Published
นครราชสีมา : ตราเสือการพิมพ์, 2520.
Call Number
306.095 ว585ว
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
สารัตถสมุจจัย : อัตถกถาภาณวาร เล่ม 1.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984), 2532.
Call Number
294.3823 ส678
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
สารัตถสมุจจัย : อัตถกถาภาณวาร เล่ม 3.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984), 2532.
Call Number
294.3823 ส678
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles