Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ / ศุภชัย ยาวะประภาษ และวนิดา นวลบุญเรือง, ผู้เรียบเรียง.
Author
สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545.
Call Number
352.1309593 ส181ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ในระบบราชการ / สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ.
Author
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. , 2545.
Call Number
658.315 ส691ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ผลงานและวิสัยทัศน์ / กระทรวงคมนาคม.
Author
กระทรวงคมนาคม
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม, 2543.
Call Number
354.76 ก218ผ
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รัฐธรรมนูญกับการศึกษาของชาติ.
Author
รุ่ง แก้วแดง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ, [255-].
Call Number
344.07 ร42ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
สารสนเทศ ศธ. 2539 / ศูนย์สนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนย์สนเทศ
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศ, 2539.
Call Number
L 591 ส674,351.819 ก218ส
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี : รวมบทประพันธ์และภาพวาดโครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.).
Author
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
Call Number
808.0495911 ส691ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles