Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ / เตช บุนนาค, แต่ง ; ภรณี กาญจนัษฐิติ, แปล.
Author
เตช บุนนาค.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, 2556.
Call Number
320.9593 ต674ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ญาณสังวรธรรม / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี.
Author
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน).
Published
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2556.
Call Number
294.30922 ส243ญ
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 / ราชบัณฑิตยสถาน.
Author
ราชบัณฑิตยสถาน.
Published
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.
Call Number
495.913 ร419
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
พัดรองงานพระราชพิธี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง ไพโรจน์ รัตนพล ... [และคณะ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556.
Call Number
294.3137 พ541
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกับกระทรวงมหาดไทย / จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ.
Author
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกองวิชาการและแผนงาน, 2556.
Call Number
923.2593 จ216ส
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
ใครอยากได้บุญมาก มีสุขภาพดี เล่มนี้เลยเรื่องง่าย ๆ เริ่มได้ที่ตัวเอง.
Published
กรุงเทพฯ : โพธิ์ทองการพิมพ์, 2556.
Call Number
294.304 ค982
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles