Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : หลักการและเครื่องมือ / ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร.
Author
ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number
363.102 ช358ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ชุมพล จันทราทิพย์.
Author
ชุมพล จันทราทิพย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
Call Number
346.074 ช627ค
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
งานประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติประจำปี 2530 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530.
Call Number
920.9593 ส691ง
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
มองมุมใหม่ วิกฤตเศรษฐกิจโลก / วิทยากร เชียงกูล.
Author
วิทยากร เชียงกูล.
Published
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
Call Number
330.9593 ว583ม
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles