Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ / ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Author
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
Call Number
928.95911 ช221ช
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ประวัติศาสตราจารย์ นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : แพทย์พระราชทานคนแรก / กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
Author
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
Published
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534.
Call Number
926.1069 ก351ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
มะเร็งขึ้นสมอง / ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
Author
ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2545
Call Number
920.4 ช642ม
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
มะเร็งขึ้นสมอง / ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์.
Author
ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
Call Number
920.4 ช642ม
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นายบุญเยี่ยม มีศุข.
Published
สมุทรปราการ : ปากน้ำออฟเซ็ท, 2544.
Call Number
923.7953 อ234ช
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles