Search again

Found: 51,603  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม.
Published
[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2553].
Call Number
895.915 ห111
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"กิน" น้ำ ชะลอวัย = The water secret / ฮาวเวิร์ด มูราด, เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต, แปล.
Author
มูราด, ฮาวเวิร์ด.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
Call Number
615.853 ม679ก
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
"กิน" น้ำ ชะลอวัย = The water secret / ฮาวเวิร์ด มูราด, เขียน ; ธีร์ ทิพกฤต, แปล.
Author
มูราด, ฮาวเวิร์ด.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
Call Number
615.853 ม679ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร : กบฏในการเมืองไทยปัจจุบัน บทวิเคราะห์และเอกสาร = "Reason" for coups in modern Siam/Thailand : document and analysis / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Author
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.
Call Number
320.9593 ธ557ข
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์.
Author
ไพศาล เตมีย์.
Published
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
Call Number
658.3 พ996ค
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
"คนเมืองบัว"ไม่กลัวขยะ / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์, สุวรรณา บัวพันธ์ ... [และคณะ].
Published
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2551.
Call Number
363.728 ค138
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles