ประเภทสมาชิก

จำนวนทรัพยากร
สารสนเทศ

ระยะ

เวลา

นักศึกษาปวช./ปริญญาตรี


5   รายการ

7 วัน

นักศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี


10 รายการ

30 วัน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อาจารย์ (ข้าราชการ)

 อาจารย์ 

(พนักงามหาวิทยาลัย)


15 รายการ

30 วัน

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

อาจารย์อัตราจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว


5 รายการ

7 วัน

อาจารย์พิเศษ/บุคคลภายนอก


5 รายการ

15 วัน

ค่าปรับ

ส่งคืนเกินกำหนดปรับ 3 บาท / รายการ / วัน