ห้องสมุด มทร.พระนคร

399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6774, 6798
E-mail : library@rmutp.ac.th
facebook ห้องสมุด https://www.facebook.com/librmutp