ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

    

         ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัยและให้บริการชุมชน เป็นงานประจำที่ต้องดำเนินการตามกรอบ มีแผนและนโยบายที่ชัดเจน ในการพัฒนาห้องสมุดจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ในตัวของบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศช่วยพัฒนางานให้เป็นอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองพันธกิจและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 


         ห้องสมุดในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นกลุ่มห้องสมุดที่พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตเดิม ซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่ง ดังนี้

     - ห้องสมุดเทเวศร์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตเทเวศร์

     - ห้องสมุดโชติเวช พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตโชติเวช

     - ห้องสมุดพระนครเหนือ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพระนครเหนือ

     - ห้องสมุดพณิชยการพระนคร พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

     - ห้องสมุดชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พัฒนามาจากห้องสมุดวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


         ในปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ซึ่งตั้งอยู่รั้วติดกันกับวิทยาเขตพณิชยการพระนครได้กลายมาเป็นหน่วยงานที่อยู่ที่ตั้งบริเวณเดียวกัน เพราะได้มีการรื้อถอนรั้วออกไปและมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ห้องสมุดสาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เข้าไปรวมกับห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร เพื่อความประหยัดทั้งงบประมาณ และบุคลากร โดยใช้ชื่อเดียวกันคือห้องสมุดสาขาพณิชยการพระนคร 

        ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน โดยห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2553)

        ในปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานอีกครั้ง โดยห้องสมุดทั้ง 4 สาขา ได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2555)