Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
How to pose โพสท่าสวยสะกดตากล้อง / wingman Chen .
Author
Chen wingman.
Published
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2555.
Call Number
770 ช712ฮ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
Tips of photography = สร้างสรรค์ภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ / อำนวยพร บุญจำรัส.
Author
อำนวยพร บุญจำรัส.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
Call Number
771 อ684ท
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม / เสริมศิริ นิลดำ.
Author
เสริมศิริ นิลดำ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
Call Number
302.23 ส925ค
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ฉลาดถามเป็นต่อทุกสถานการณ์ = Surudoi "Shitsumonryoku" ! / by Makoto Tanihara ; แปลโดย ประวัติ เพียรเจริญ.
Author
ทานิฮาระ, มาโกโตะ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
Call Number
160 ท379ฉ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
รุ่งอรุโณทัย = Breaking dawn เล่ม 1 / สเตเฟนี เมเยอร์, เขียน ; อาทิตยา, แปล.
Author
เมเยอร์, สเตเฟนี.
Published
กรุงเทพฯ : ปราชญ์เปรียว , 2555.
Call Number
น ม756ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles