Search again

Found: 330  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การศึกษาปัจจัยจูงใจในการทำงานของบุคคลากรกรมทางหลวงชนบทสำนักบริหารกลาง / วรรณกนก ญาปรีชา.
Author
วรรณกนก ญาปรีชา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
Call Number
คอ 000303 ว242ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร / วิภาพรรณ เลาหเธียรประธาน.
Author
วิภาพรรณ เลาหเธียรประธาน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000044 ว651ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 / มาลิสา ธรรมดา.
Author
มาลิสา ธรรมดา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000282 ม499ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS : กรณีศึกษากองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / ประไพพร วงษ์เคี่ยม.
Author
ประไพพร วงษ์เคี่ยม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000056 ป335ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาผลตอบแทนโดยใช้วิธี Risk adjusted return ในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2555 = The study of returns by risk- adjusted return in energy / สุรภีร์ กัลติวาณิชย์.
Author
ธารรวี ศรีเด่น.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
คอ 000315 ธ522ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ณ สหกรณ์ร้านค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร = A study of consumer buying behavior at the cooperative stores in Bangkok Metropolitan / ณัฐกานต์ สังฆัสโร.
Author
ณัฐกานต์ สังฆัสโร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
คอ 000266 ณ322ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ณ สหกรณ์ร้านค้าในเขตกรุงเทพมหานคร / ณัฐกานต์ สังฆัสโร.
Author
ณัฐกานต์ สังฆัสโร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2556.
Call Number
คอ 000296 ณ322ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับแท้ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร / มนต์ชัย เปลี่ยนวงษ์.
Author
มนต์ชัย เปลี่ยนวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000019 ม145ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมทัศนคติและปัจัจยทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อทองรูปพรรณในอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี / ฐิตามินทร์ จริภัควรพงศ์.
Author
ฐิตามินทร์ จิรภัควรพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
วพ 0026 ฐ329ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการคอลล์เซ็นเตอร์ของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร / จิตติมา นามพรหม.
Author
จิตติมา นามพรหม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
คอ 000168 จ425ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / ปริมประภา ทองสังข์.
Author
ปริมประภา ทองสังข์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000178 ป459ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาระบบการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในรัฐวิสาหกิจไทย / สุวิมล ปานเจริญ.
Author
สุวิมล ปานเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000281 ส882ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาวิธีปฏิบัติกรณีการใช้บริการโทรศัทพ์เคลื่อนที่ของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลกระทบต่อการบันทึกบัญชี = A study of the use of mobile phone service by government agencies affecting the accounting record...
Author
อัจฉรา พลายยงค์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560.
Call Number
คอ 000335 อ498ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles