Search again

Found: 567  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลินทรีย์และสารเจือปนในอาหารบริเวณโรงอาหารศูนย์กลาง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / สถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Author
สถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ, 2543
Call Number
วจ 0237
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลในประเทศไทย / มาเรียม นะมิ.
Author
มาเรียม นะมิ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
วจ 0391 ม486ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร = The decision to study in the undergracluate degree level of Faculty of Liberal Arts, Rajaman...
Author
ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
Call Number
วจ 0531 ผ225ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การติดตามประสิทธิภาพของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร / อรศรี จารุไพบูลย์
Author
อรศรี จารุไพบูลย์
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2547
Call Number
วจ 0290
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การติดตามผลการมีงานทำของผู้จบการศึกษา ปี 2540-2541 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช และคณะ
Author
ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
Published
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
Call Number
วจ 0104
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การติดตามผลโครงการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาที่มีคะแนนผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออยู่ในเกณฑ์ต่ำ / สุนิสา ดวงมณี, เพ็ญพิมล ลีโนทัย และวรรณี สุขเสมอ
Author
สุนิสา ดวงมณี.
Published
กรุงเทพ ฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ, 2541.
Call Number
วจ 0189
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตริวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2527 แผนกบริหารธุรกิจ / อนุรักษ์ นวพรไพศาล และคณะแผนกสถิติวิจัยและวางแผนวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
Author
อนุรักษ์ นวพรไพศาล
Published
กรุงเทพฯ : แผนกสถิติวิจัย และวางแผน วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2529
Call Number
วจ 0019
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การทดลองผลิตปลาหางนกยูงเพศผู้ทั้งหมด โดยใช้ฮอร์โมนเมทธิลเทสโทสเตอโรน / วัฒนา วัฒนกุล, อุไรวรรณ ไพชำนาญ
Author
วัฒนา วัฒนกุล.
Published
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543
Call Number
วจ 0243
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การทดลองใช้โปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารเม็ดสำเร็จรูป สำหรับเลี้ยงปลาคาร์ฟ ปลาแรด และปลาเปคูแดง (ปลาจาระเม็ดน้ำจืด) / เจษฎา อิสเหาะ
Author
เจษฎา อิสเหาะ
Published
พระนครศรีอยุธยา : สถาบันเทคโนโลยราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา, 2543.
Call Number
วจ 0050
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การทดสอบประสิทธิภาพของแท่งปักชำ / มุกดา สุขสวัสดิ์, สุวารี สายจีน
Author
มุกดา สุขสวัสดิ์
Published
พิษณุโลก : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก, 2543
Call Number
วจ 0244
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การทดสอบเบื้องต้นทางพฤกษเคมีของสาหร่ายทะเลเพื่อศึกษากลุ่มสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา / ศิริวรรณ คิดประเสริฐ, เกศริน ฑีฆายุ
Author
ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
Published
ชลบุรี : คณะเกษตรศาสตร์บางพระ ชลบรี ; 2544
Call Number
วจ 0107
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การทอผ้าขิดลายไทยเพื่ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ = Weaving pha-kint Thai design for design and development textile product / สัมภาษณ์ สุวรรณคีรีและกมล พรหมหล้าวรรณ.
Author
สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0437 ส614ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การทำผลงานวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ / ทรงสิริ วิชิรานนท์.
Author
ทรงสิริ วิชิรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
วจ 0419 ท155ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การท่องเที่ยวทางน้ำ : การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าบริการภายใต้ข้อตกลง GATS / สุมาลี วงษ์วิฑิต, ระพีพรรณ ทองห่อ
Author
สุมาลี วงษ์วิฑิต.
Published
กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
Call Number
วจ 0073
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 / ปริญญา มากลิ่น.
Author
ปริญญา มากลิ่น.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0377 ป458ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles