Search again

Found: 329  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้กู้สินเชื่อธนาคารประชาชน กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาตราด / สมบุญ พัฒนดิลก.
Author
สมบุญ พัฒนดิลก.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000061 ส256ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

image
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและวิเคราะห์ทางเทคนิค กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / อลงกต ภูริเวทย์.
Author
อลงกต ภูริเวทย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000027 อ422ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค : กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / ปริเยศ บุญยืน.
Author
ปริเยศ บุญยืน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000028 ป461ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานกองทุนรวมของกองทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย / ปิยธิดา จงจัดกลาง.
Author
ปิยธิดา จงจัดกลาง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000038 ป618ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยใช้ CAMELS ANALYSIS กรณี : สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด / ณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า.
Author
ณัฐธยาน์ แพทย์หลักฟ้า.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000095 ณ329ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / ธนวิทย์ สู่ศิลวัฒน์.
Author
ธนวิทย์ สู่ศิลวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000005 ธ156ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์แนวโน้มและพยากรณ์ประมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันชั่น 3 เพื่อการตลาดของประเทศไทย / ชลธิชา สัมพันธ์สกุล.
Author
ชลธิชา สัมพันธ์สกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
Call Number
คอ 000296 ช224ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคาระห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัยยุทธ กองเขต.
Author
ชัยยุทธ กองเขต.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000085 ช421ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคาระห์ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์จดทะเบียน กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2546-2550 / ธนิสร ลิขิตฤกษ์วิทย์.
Author
ธนิสร ลิขิตฤกษ์วิทย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000086 ธ266ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฎิบติงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย / ปิยพงษ์ อินทร์ยู.
Author
ปิยพงษ์ อินทร์ยู.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000113 ป619ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคารพาณิชย์ไทย / เฉลยศรี หน่ายทุกข์.
Author
เฉลยศรี หน่ายทุกข์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000116 ฉ395ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการเปิดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สไบทิพย์ ขวัญกลับ.
Author
สไบทิพย์ ขวัญกลับ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
Call Number
คอ 000312 ส221ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการใช้สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากรกรมชลประทาน สามเสน / รัตนา นางาม ลิ้มเฉลิม.
Author
รัตนา นางาม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
Call Number
คอ 000298 ร375ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านโชดดีติ่มซำ สาขาจุฬา ซอย 12 / ธนัญญา ยอดอินทร์.
Author
ธนัญญา ยอดอินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000137 ธ211ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles