Search again

Found: 131  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
มรดกของแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์.
Author
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์.
Published
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๓๗), 2549.
Call Number
อ 959.3 ป136ม
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
มหามงคลคาถาเพื่อความสุข ร่ำรวยและอายุยืน / พ.สุวรรณ, ผู้รวบรวม
Author
พ.สุวรรณ, ผู้รวบรวม
Published
กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2540
Call Number
294.338 พ18ม
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล / ทินพันธ์ นาคะตะ.
Author
ทินพันธ์ นาคะตะ.
Published
กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์ , 2546.
Call Number
378.05 ท449ม
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
มองคติชนเห็นตัวตนชาติพันธุ์ / ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2559.
Call Number
305.8 ม259
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
มาเล่นหุ้นไห้รวยกันเถอะ / ปัญญา เปรมปรีดิ์.
Author
ปัญญา เปรมปรีดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ดี แอล เอส, 2545.
Call Number
332.6322 ป524ม
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
มือใหม่ตัดเย็บเสื้อผ้า : รวมเทคนิคการตัดเย็บในแต่ละส่วนของเสื้อสตรี / รจนา เชื้อชม.
Author
รจนา เชื้อชม.
Published
กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559.
Call Number
646.4 ร117ม
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีพ ในศตวรรษที่ 21 : สหราชอาณาจักร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2543.
Call Number
374 ส691ย
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ระบบเครือญาติและการจัดระเบียบสังคม / ประสิทธื สวาสดิ์ญาติ
Author
ประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ , 2539
Call Number
GN 487 ป17ร 2539
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ราชาศัพท์ / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือ "ราชาศัพท์".
Author
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือ "ราชาศัพท์"
Published
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2545.
Call Number
495.913 ค125ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานบริหารและจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2543.
Call Number
371.01519 ส691ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ = Mangement Innovation in Higher Education / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Author
เลขาธิการสภาการศึกษา,สำนักงาน
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษา สกศ., 2546.
Call Number
378.1 ล761ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
รายงานสรุปการสัมมนานโยบายส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ สกศ. , 2543.
Call Number
374.9593 ค121ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รำลึกพ่อ พุทธศักราช ๒๔๙๓ / พีรพล อริยรัตนา.
Author
พีรพล อริยรัตนา.
Published
กรุงเทพฯ : กู๊ดไลฟ์, [2559?].
Call Number
923.1593 พ792ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
รูปแบบและพัฒนาการการจัดการการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย ฉบับย่อ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
Author
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
Published
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกส, 2543.
Call Number
370.119 ค121ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำมูล : กรณี เขมร ลาว ส่วย สุรินทร์ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
Author
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
Published
กรุงเทพฯ : สารมวลชน , 2533
Call Number
DS 568 ศ415ว 2533
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles