Search again

Found: 172  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เมืองน่าอยู่ / จำลอง ฝั่งชลจิตร.
Author
จำลอง ฝั่งชลจิตร.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2542.
Call Number
รส จ377ม
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
เมืองใต้อุโมงค์ / ประชาคม ลุนาชัย.
Author
ประชาคม ลุนาชัย.
Published
กรุงเทพฯ : สหการคนวรรณกรรม, 2543.
Call Number
รส ป234ม
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เมืองไทยในสายตาผม (คืนชีพ) / บิ๊กส์, แอนดรูว์.
Author
บิ๊กส์, แอนครูว์.
Published
กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2545.
Call Number
089.9591 บ321ม
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารสิน.
Author
วัชระ สัจจะสารสิน.
Published
กรุงเทพฯ : นาคร, 2551.
Call Number
รส ว382ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
เราหลงลืมอะไรบางอย่าง / วัชระ สัจจะสารสิน.
Author
วัชระ สัจจะสารสิน.
Published
ปทุมธานี : นาคร, 2552.
Call Number
ร.ส. ว382ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เราอยู่คนละฟากของภูผา / เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ.
Author
เตือนจิต นวตรังค์ ชินธเนศ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551.
Call Number
รส ต831ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เรียวรุ้งเหนือทุ่งกว้าง.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542.
Call Number
รส ร617
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เรื่องทะลึ่ง คนทะเล้น / บ้องตัน, นามแฝง.
Author
บ้องตัน.
Published
ม.ป.ท : ทอแสง, 2531.
Call Number
รส บ242ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เรื่องราวของ"ความเชื่อมั่น" / ฝ้าย เจริญสุข,บก.
Author
ฝ้าย เจริญสุข,
Published
กรุงเทพฯ : ด้วยรัก, [255-].
Call Number
รส ฝ211ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เรื่องราวของความปรารถนา / ฝ้าย เจริญสุข, บก.
Author
ฝ้าย เจริญสุข,
Published
กรุงเทพฯ : ด้วยรัก, 2546.
Call Number
รส ฝ211ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เรื่องสั้นสำนวนไทย / กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย ; บรรณาธิการโดย รัตนา ฦาชาฤทธิ์.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
Call Number
808.83 ก218ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
เรื่องสั้นสำนวนไทย / กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย ; บรรณาธิการโดย รัตนา ฦาชาฤทธิ์.
Author
ศึกษาธิการ, กระทรวง กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
Call Number
รส ศ615ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เรื่องเล่าดี ๆ เติมเต็มหัวใจ = Vitamin story 2 / ปาร์ก ซอง ชอล, เขียน ; ซอ ยอง กยอง, ภาพประกอบ ; พัชราางสุ์ ทองประเสิฐ, แปล.
Author
ปาร์ก, ซอง ชอล.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
Call Number
รส ป552ว
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เสรีภาพในกล่องของขวัญ / กานติ ณ ศรัทธา.
Author
กานติ ณ ศรัทธา.
Published
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535.
Call Number
รส ก432ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ / ปองวุฒิ รุจิระชาคร...[และคณะ].
Author
ปองวุฒิ รุจิระชาคร.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559.
Call Number
รส ป513ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles