Search again

Found: 10  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประดษฐ์กล่องจากเศษผ้าย้อมคราม = The invention of the box from the indigo-dyed fabric scraps / ปัณทรัศม์ พลเกียรติบุรโชติ.
Author
ปัณทรัศม์ พลเกียรติบุรโชติ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110517 ป525ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การประดิษฐ์ชุดเครื่องประดับจากเปลือกกุ้งขาว = The invention of jewelry set from white shrimp shells / ณัฏศรา หมั่นเกตุ และจันทร์ธิมาพร นครสูงเนิน.
Author
ณัฏศรา หมั่นเกตุ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110513 ณ369ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การประดิษฐ์โคมไฟจากดินด่านเกวียนด้วยเทคนิคการปั้น = The invention of lamp from dan kwian clay with molding techniques / ณัฐกานต์ นีสูงเนิน และสิรินยา โภคาชัยกูล.
Author
ณัฐกานต์ นีสูงเนิน.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110515 ณ322ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การผลิตเซลลูโลสจากน้ำคั้นจากเปลือกสับปะรดโดยเชื้อ Acetobacter xylinum / โดย กนกเนตร ภาแจ่ม และ สมศรี เกรียงไกรศร.
Author
กนกเนตร ภาแจ่ม.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2546.
Call Number
ผ 150083 ก124ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาดอกพุดสำเร็จรูปจากยางพาราเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ = The development of the finished gardenia (for glower garland) from the rubber tree in crafts / วสันต์ เอมโอษฐ์ และสายฟ้า จันศรี.
Author
วสันต์ เอมโอษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110514 ว358ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาแป้งปั้นผงเปลือกส้มโอสำหรับงานประดิษฐ์ = The formula development of pomelo peel sculpture powder for handmade products / น้ำผึ้ง ร่มศรี และพณชกร สว่างเมฆ.
Author
น้ำผึ้ง ร่มศรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110516 น524ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ผลิตภัณฑ์ร่มจากถุงพลาสติกด้วยเทคนิคโครเชต์ = Umbrella products from plastic bags with crocheting techniques / เบญญทิพย์ เลิศวงศาโรจน์ และรัชกร วาธิโยธา.
Author
เบญญทิพย์ เลิศวงศาโรจน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค 110518 บ799ผ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
มาลัยคล้องมือจากป่านศรนารายณ์ = Flower garland from sisal / ศิริพร อิ่มใจ และอรญา เมืองวงค์.
Author
ศิริพร อิ่มใจ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
Call Number
ค110512 ศ463ม
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ศึกษาการใช้น้ำนมข้าวโพดทดแทนกะทิบางส่วนในสังขยาจิ้มขนมปัง / โดย จรัสศรี เตชะธนวงศ์.
Author
จรัสศรี เตชะธนวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2546.
Call Number
ผ 140206 จ161ศ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เยลลี่แก้วมังกร / โดย กรรณิกา พจนา และ วุฒิพงษ์ สุ่มมาตย์.
Author
กรรณิกา พจนา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช, 2546.
Call Number
ผ 140087 ก172ย
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles