Search again

Found: 255  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ตำราเรียนตัดเสื้อสตรีฉบับมาตราฐานสากล / เจียมพรรณ โสภโณและคนอื่นๆ.
Author
เจียมพรรณ โสภโณ.
Published
ประชาช่าง , 2522.
Call Number
646 จ769ต
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ตำราเรียนตัดเสื้อสตรีชุดนพเก้า 10 เรียนตัดเสื้อเด็ก 1-5 ปี / เรียบเรียงโดย เจียรพรรณ โสภโณ.
Author
เจียรพรรณ โสภโณ.
Published
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2534.
Call Number
646.406 จ796ต
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ = Plant Genetic Resource for Conservation / สุรชัย มัจฉาชีพ , บรรณาธิการ.
Author
สุรชัย มัจฉาชีพ,
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2541.
Call Number
333.953316
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ทางลัดสายดวงดาวสู่พริตตี้เกิร์ลมืออาชีพ / ชัยยุทธ เลาหชนะกูร.
Author
ชัยยุทธ เลาหชนะกูร.
Published
กรุงเทพฯ : ตากสิน, 2546.
Call Number
371.42 ช421พ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ทำอย่างไรจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / บำเรอ ภานุวงศ์.
Author
บำเรอ ภานุวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.
Call Number
371.1 บ317ท
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Published
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2544.
Call Number
895.915 ธ111
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุแทรนสิชัน = Representative and Transition Element / นิรมล วรสิษฐ.
Author
นิรมล วรสิษฐ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2549.
Call Number
546.31 น645ธ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
นกกระจาบกลอนสวด / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
Author
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
Published
กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2548.
Call Number
895.911 ส691น
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
นักเขียนนักหนังสือพิมพ์ / ประกาศ วัชราภรณ์.
Author
ประกาศ วัชราภรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2527.
Call Number
928.9591 ป192น
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
นิ้วล็อก กับโรคของกระดูกและเอ็น / กนกอร บุญพิทักษ์.
Author
กนกอร บุญพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : Feel good, 2555.
Call Number
616.75 ก125น
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
น้ำ / โลกสีเขียว, มูลนิธิ.
Author
โลกสีเขียว, มูลนิธิ.
Published
ม.ป.ท. : มูลนิธิโลกสีเขียว, [255-].
Call Number
333.91 ล963น
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
น้ำคือชีวิต / ราชบัณฑิตยสถาน.
Author
ราชบัณฑิตยสถาน.
Published
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
Call Number
923.1593 น514
Location
ห้องสมุดโชติเวช
Serial Loading...

image
บทบาทของเอกชนภาคธุรกิจและสถานประกอบการกับการศึกษา / บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ.
Author
บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2541.
Call Number
371.02 บ443บ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
บริการของห้องสมุด / มัลลิกา นาถเสรี.
Author
มัลลิกา นาถเสวี.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2529.
Call Number
025.5 ม377บ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles