Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย / สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
Call Number
378.94 ก218ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวามในสังคมไทย : เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร / อนุสรณ์ อุณโณ.
Author
อนุสรณ์ อุณโณ.
Published
นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547.
Call Number
630.9593 อ231ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ .
Author
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2535.
Call Number
658.3 ป474จ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles