Search again

Found: 12  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ / วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ.
Author
วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2544.
Call Number
363.11 ว151ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
จริยธรรมในวิชาชีพ / วริยา ชินวรรโณ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2546.
Call Number
174 ว329จ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล / ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ .
Author
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2535.
Call Number
658.3 ป474จ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ทฤษฎีความน่าจะเป็น = Probability Theory / กฤษณะ เนียมมณี.
Author
กฤษณะ เนียมมณี.
Published
กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2542.
Call Number
519.2 ก281ท
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
บุษบาบรรณ : รวมบทความทางวิชาการและบทแปลวรรณกรรมตะวันตก / พวงคราม พันธ์บูรณะ, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
Call Number
808.8 บ675
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ = Human computer interaction (HCI) / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
Author
วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number
004.019 ว275ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ประวัติกองทัพไทยในรอบ 200 ปี พ.ศ. 2325-2525 / กรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด.
Published
กรุงเทพฯ : กรม, 2525.
Call Number
355.309593 ก351ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย : การต่อสู้เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตย / นฤมิตร สอดศุข.
Author
นฤมิตร สอดศุข.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
Call Number
959.3 น277ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
พินิจภาษา เล่ม 3 / นวรรณ พันธุเมธา.
Author
นวรรณ พันธุเมธา.
Published
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว , 2539.
Call Number
495.918 น352พ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
วิสัยทัศน์ไอที 2 = Techno vision II / ชาร์ลส์ บี. วาง ; แปลและเรียบเรียงโดย พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.
Author
วาง, ชาร์ลส์ บี.
Published
กรุงเทพฯ : แมคกรอ - ฮิล, 2542.
Call Number
658.4038 ว455ว
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
สมการเชิงอนุพันธ์ = Differential Equation / ศิวิไล ถนอมสวย และ สุรางค์ สีโท.
Author
ศิวิไล ถนอมสวย.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, 2541.
Call Number
515.35 ศ557ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
เปิดโลกการสื่อสารไร้สาย / ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
Author
ไพโรจน์ ไววานิชกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2539.
Call Number
384.5 พ993ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles