Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดทำระบบต้นทุนของสถานพยาบาล / ธนพล รัตนวรรณพาณิช.
Author
ธนพล รัตนวรรณพาณิช.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555.
Call Number
คอ 000314 ธ152ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้ดการทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ จังหวัดปทุมธานี / กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี.
Author
กิติญพัฒน์ ล้อมฉิมพลี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2557.
Call Number
คอ 000295 ก676ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles