Search again

Found: 40  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา 12 สิงหาคม 2555.
Published
ปทุมธานี : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2558.
Call Number
อ 923.1593 จ131
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ตกแต่ง รีทัช Process ภาพ Lightroom + Photoshop / เกียตริพงษ์ บุญจิตร.
Author
เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
Published
นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2558.
Call Number
006.68 ก854ต
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6 ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์ และ มณีนุช สมานหมู่.
Author
ปิยะ นากสงค์.
Published
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558.
Call Number
006.6869 ป621ต
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วย Sony vegas pro / ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์.
Author
ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2558.
Call Number
006.6869 ธ621ต
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft dynamic AX มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบัญชีของกลุ่มบริษัท เมโทร พลาย กรุ๊ป / พนารัตน์ แซ่เลี้ยว.
Author
พนารัตน์ แซ่เลี้ยว.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000252 พ197ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปริทัศน์สถานภาพความรู้ด้านเศรษฐกิจการศึกษาของประเทศไทย = A state of knowledge series : economics of deucation of Thailand / ชัยพัฒน์ สหัสกุล ... [และคณะ].
Author
ชัยพัฒน์ สหัสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2558.
Call Number
379.593 ป458
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่มีผลต่อากรตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) / มนัสนันท์ รัตนจิตธำรงกุล.
Author
มนัสนันท์ รัตนจิตธำรงกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000254 ม166ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
พูดจีนจากจินตภาพ = Mind map Chinese / วลัยพร หงห์วิเศษชัย.
Author
วลัยพร หงห์วิเศษชัย.
Published
กรุงเทพฯ: พราว โพเอท จำกัด, 2558.
Call Number
495.1834 ว344พ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
พูดอังกฤษนอกตำรา ไม่มีใครกล้าสอน = Forgotten english conversation / กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ.
Author
กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ.
Published
กรุงเทพฯ : พราว โพเอท, 2558.
Call Number
428.24 ก726พ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
รวมสูตรคำนวณและฟังก์ชัน Excel formulas & functions ฉบับสมบูรณ์ / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, มณีนุช สมานหมู่.
Author
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
Published
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558.
Call Number
005.369 พ553ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนางานผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา บริษัท ดีสเปซ จำกัด / พงศกร พิริยานุพงศ์, ศรเทพ เจี่ยจวบศิลป์, อุไรวรรณ มีแสง.
Author
พงศกร พิริยานุพงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2558.
Call Number
คก 0804 พ112ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ ทั้งห้องเรียน ห้องประชุมสัมมนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ทวีพร ประกรรมชัย, สุพัตรา คำสาว.
Author
ทวีพร ประกรรมชัย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2558.
Call Number
คก 0802 ท213ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบสารสนเทศการค้นหาและจัดการรายชื่อเอกสารภายในองค์การ กรณีศึกษา : บริษัท ไทยเทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด / กมเลศ สิทธิกรวนิช.
Author
กมเลศ สิทธิกรวนิช.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2558.
Call Number
คก 0816 ก138บ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน : การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ / โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์.
Author
โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558.
Call Number
388 ส972ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
สร้าง ปรับแต่ง และจัดการเอกสารด้วย PowerPoint 2013 ฉบับสมบูรณ์ / มณีนุช สมานหมู่, อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.
Author
มณีนุช สมานหมู่.
Published
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558.
Call Number
005.369 ม329ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles