Search again

Found: 75  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชายแดนไทย - กัมพูชา ในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว / ชินภัทร ธนะศรีสุธารัตน์ ... [และคณะ].
Author
ชินภัทร ธนะศรีสุธารัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0786 ช567ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การตัดสินใจซื้อเครื่องมือแพทย์ของสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด / สิทธิชัย วงษ์จอม ... [และคณะ].
Author
สิทธิชัย วงษ์จอม.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0785 ส722ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การตัดสินใจเลือกซื้อนมผงสำหรับเด็กในช่วงอายุ 1-3 ปี ของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร / ยุวณัท อุสาวัฒนสิน ... [และคณะ].
Author
ยุวณัท อุสาวัฒนสิน.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0940 ย439ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การตัดสินใจในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร / จิราวรรณ วงษาลี... [และคณะ].
Author
จิราวรรณ วงษาลี.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0943 จ541ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาเว็บสำหรับการสั่งตัดและเช่าชุดครุย กรณีศึกษา : ร้าน Smile ชุดครุย / สันต์ ศรีสนธิ์, เอกวุฒิ ศิริพนาวัลย์.
Author
สันต์ ศรีสนธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2559.
Call Number
คก 0893 ส575ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การพัฒนาแอปพลิเคชันห้องเรียนเสมือนจริง บนปฏิบัติการแอนดรอยด์ / สรชา ภูริพุทธานนท์, ณงค์ฤทธิ์ ดีอ่อน, สันติสุข เดชราช.
Author
สรชา ภูริพุทธานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0845 ส325ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเมืองโบราณ / ศิริภรณ์ ศรีหะทัย ... [และคณะ].
Author
ศิริภรณ์ ศรีหะทัย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0956 ศ467ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการโรงแรมรับฝากสุนัข / พรทิพา ดาริการ์นนท์ ... [และคณะ].
Author
พรทิพา ดาริการ์นนท์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0954 พ241ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้่อผ้าแชั่นสำเร็จรูแสำหรับคนอ้วน / นวรัตน์ เกตุคล้ายแส ... [และคณะ].
Author
นวรัตน์ เกตุคล้ายแสง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0957 น299ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การสร้างสื่ออบรมพนักงานปล่อยสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขาบางขุนนนท์ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / อังษฎา ศรีสาย, วรมน แก่นอ่อน.
Author
อังษฎา ศรีสาย.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0911 อ493ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การสร้างสื่ออบรมเกี่ยวกับระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณปี พ.ศ. 2555 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / เกียรติศักดิ์ คำนุ, กัลยา หนูกรุด, สุธนี ชัยวิชา.
Author
เกียรติศักดิ์ คำนุ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0856 ก855ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การสำรวจความถูกต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี / ภูษณิศา กรภัทรพิชิต ... [และคณะ].
Author
ภูษณิศา กรภัทรพิชิต.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0776 ภ696ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การออกแบบระบบร้านขายนาฬิกาออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน G-Shock on sales / กฤศธนัช เทพวงศ์.
Author
กฤศธนัช เทพวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0863 ก277ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การออกและพัฒนาอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมภายในอาคารด้วย IoT / พชรดนัย ช่างเกวียน, วรากร ยุวรรณธร, ธนวินท์ บุญมา.
Author
พชรดนัย ช่างเกวียน.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0915 พ179ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าแบบมีฟองและไม่มีฟอง ในเขตกรุงเทพมหานคร / สุนันท์ หัดศรี ... [และคณะ].
Author
สุนันท์ หัดศรี.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2560.
Call Number
คก 0787 ส815ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles