Search again

Found: 304  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ = Systems analysis and design / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
Author
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
Call Number
004.21 อ978ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนทางธุรกิจ / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
Author
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
332.67 ช133ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย = Data communication and networking / วาทิต เบญจพลกุล.
Author
วาทิต เบญจพลกุล.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
621.382 ว462ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
การสื่อสารในภาวะวิกกฤต = Crisis communication / สมิทธิ์ บุญชุติมา และ ชนาภา หนูนาค.
Author
สมิทธิ์ บุญชุติมา.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2560.
Call Number
302.2 ส313ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การออกแบบเว็บไซต์ = Website design / จรุงยศ อรัณยะนาค.
Author
จรุงยศ อรัณยะนาค.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
006.7 จ171ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
การเงินอิสลาม : เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการประกันภัย = Critical issues on Islamic Banking and financial market : Islamic economics, bangking and finance, investments,Takaful and financial plan...
Author
รอสลี่, ไซฟุล อัสฮาร์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
Call Number
332 ร194ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / พัทธนันท์ ชัยบุตร.
Author
พัทธนันท์ ชัยบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
Call Number
658.421 พ543ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม / ปรีชา เรืองจันทร์.
Author
ปรีชา เรืองจันทร์.
Published
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Call Number
320 ป468ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ = Transformative learning and action research / วรรณดี สุทธินรากร.
Author
วรรณดี สุทธินรากร.
Published
กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2560.
Call Number
001.4 ว247ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การแต่งหน้าพื้นฐาน / พหลยุทธ กนิษฐบุตร.
Author
พหลยุทธ กนิษฐบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : พีพริ้นท์ (2012), 2560.
Call Number
646.72 พ481ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์) ; ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล, บรรณาธิการ.
Author
ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, 2560.
Call Number
418.02 ผ227ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา และ ฐิตา วานิชย์บัญชา.
Author
กัลยา วานิชย์บัญชา.
Published
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2560.
Call Number
005.55 ก399ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
กาวยประภา : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2559-2560 / ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ ... [และคณะ] ; ณมน ยุทธวงศ์, แปล.
Author
เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร,
Published
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป, 2560.
Call Number
779.3 ท622ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ขับรถเที่ยวฮอกไกโด / ผู้เขียน DPlus Guide Team.
Author
DPlus Guide Team.
Published
กรุงเทพฯ : Dplus, 2560.
Call Number
915.204 ข369
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles