Search again

Found: 1,188  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร (ศึกษาจากคำพิพากษษาศาลฎีกาและหมายเหตุ) / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Author
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-].
Call Number
343.4 ช445ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กรอบดีไซน์ / รวบรวมโดย เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : เฉลิมชัยการพิมพ์, ajk.
Call Number
745.5 ก184
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กระบวนการจัดทำบัญชี / สุมนา เศรษฐนันท์.
Author
สุมนา เศรษฐนันท์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [255-].
Call Number
657 ส841ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กระบวนการตัดสินใจ = Decision making / วีระพล สุวรรณนันต์.
Author
วีระพล สุวรรณนันต์.
Published
กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, [255-].
Call Number
658.4 ว846ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กระบวนการเรียนรู้ : แนวคิด ความหมาย และบทเรียนในสังคมไทย / สุพัตรา ชาติบัญชาชัย.
Author
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย .
Published
กุรงเทพฯ : พิสิษฐ์ไทย ออฟเซต, [255-].
Call Number
153.15 ส831ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กริยา 3 ช่อง ( Regular & irregular verbs) ฉบับสมบูรณ์ / จิตรา มีนมณี.
Author
จิตรา มีนมณี.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [255-].
Call Number
425 จ456ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กริยา 3 ช่อง ฉบับสมบูรณ์ / พฤกษะศรี.
Author
พฤกษะศรี.
Published
กุรงเทพฯ : สหธรรมิก, [255-].
Call Number
425 พ431ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กลยุทธการตลาดและกรณีตัวอย่าง / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภกร เสรีรัตน์.
Author
ศิริวรรณ เสรีรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [255-].
Call Number
658.8 ศ486ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กลยุทธ์การตลาดยุทธวิธีการโฆษณา / เสรี วงษ์มณฑา.
Author
เสรี วงษ์มณฑา.
Published
กรุงเทพฯ : สามเกลอ, [255-].
Call Number
658.8 ส929ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กลยุทธ์การทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ / สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
Author
สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
Published
กรุงเทพฯ : ดีไลท์, [255-].
Call Number
657.83 ส831ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 สวัสดิการพนักงาน เพื่อการวางแผนด้านแรงงาน ระบบบัญชี และภาษีอากร / เพิ่มบุญ แก้วเขียว.
Author
เพิ่มบุญ แก้วเขียว.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, [255-].
Call Number
658.3 พ935ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กลยุทธ์สร้างเถ้าแก่ SMEs / อดิศักดิ์ ศรีสม.
Author
อดิศักดิ์ ศรีสม.
Published
กรุงเทพฯ, [255-].
Call Number
658.02 อ129ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กลเม็ดเคล็ดลับ Borland Delphi 4 / วิมุติ วสะหลาย.
Author
วิมุติ วสะหลาย.
Published
กรุงเทพฯ : คอมกราฟ เพรส, [255-].
Call Number
005.369 ว36ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กลเม็ดเคล็ดลับ Windows 3.11 / โอฬาร เมธาไชย.
Author
โอฬาร เมธาไชย.
Published
กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า, [255-].
Call Number
005.369 อ89ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
กล้วย อาหารสมุนไพร / ภานุทรรศน์.
Author
ภานุทรรศน์.
Published
กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [254-].
Call Number
641.64772 ภ431ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles