Search again

Found: 12  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตกแต่งประเป๋าถือสตรีด้วยเทคนิคจับจีบ / สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Author
สุรีรัตน์ ธัญญเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ส867ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสาจากมูลวัวในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา / ปรียาภรณ์ พีรพิพัฒน์.
Author
ปรียาภรณ์ พีรพิพัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554.
Call Number
วพ ป473ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาลวดลายพิมพ์จากศิลปะอาร์ตนูโวบนผ้าใยกัญชงเพื่อออกแบบชุดทำงานสตรี / ศรัณย์ จันทร์แก้ว.
Author
ศรัณย์ จันทร์แก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ศ161ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การพัฒนาเสื้อผ้าพับเก็บได้ในรูปแบบกระเป๋า / นิตยา วันโสภา.
Author
นิตยา วันโสภา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ น577ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ขนมไทยเรื่องขนมชั้น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ / นุชนาถ อุตสาหพานิช.
Author
นุชนาถ อุตสาหพานิช.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ น725ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมถั่วเหลืองทดแทนกะทิและการใช้ซีอิ๊วขาวทดแทนน้ำเปล่าในน้ำพริกขนมจีน / อัครพล โพธิ์ศรีทอง.
Author
อัครพล โพธิ์ศรีทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ อ476ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นด้านคหกรรมศาสตร์ (ศิลปประดิษฐ์) ของกลุ่มแม่บ้านสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม / วราภรณ์ กรุดทอง.
Author
วราภรณ์ กรุดทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ว321ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ความรู้และการปฏิบัติตนเองด้านโภชนาการของวัยรุ่นหญิงที่คลอดบุตร ณ โรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา / ศศลักษณ์ วงศ์สุวัฒน์.
Author
ศศลักษณ์ วงศ์สุวัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ศ287ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาคหกรรมศาสตร์ด้านงาน นฤมล เก่งกรีฑาพล.
Author
นฤมล เก่งกรีฑาพล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ น276ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ทัศนคติของเชฟต่อการออกแบบชุดเชฟที่มีเอกลักษณ์ไทยเพื่อใช้ใน เศกสรรค์ สุรพันธพิศิษฐ์.
Author
เศกสรรค์ สุรพันธพิศิษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ศ846ท
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image

image
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเพิ่มน้ำหนักร่างกายหญิงตั้งครรภ์ โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์.
Author
โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
วพ ส991พ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles