Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft dynamic AX มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบัญชีของกลุ่มบริษัท เมโทร พลาย กรุ๊ป / พนารัตน์ แซ่เลี้ยว.
Author
พนารัตน์ แซ่เลี้ยว.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000252 พ197ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่มีผลต่อากรตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) / มนัสนันท์ รัตนจิตธำรงกุล.
Author
มนัสนันท์ รัตนจิตธำรงกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000254 ม166ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles