Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft dynamic AX มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบัญชีของกลุ่มบริษัท เมโทร พลาย กรุ๊ป / พนารัตน์ แซ่เลี้ยว.
Author
พนารัตน์ แซ่เลี้ยว.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000252 พ197ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่มีผลต่อากรตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง) / มนัสนันท์ รัตนจิตธำรงกุล.
Author
มนัสนันท์ รัตนจิตธำรงกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
Call Number
คอ 000254 ม166ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน : การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ / โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์.
Author
โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2558.
Call Number
388 ส972ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
สร้างงานพิมพ์แบบมืออาชีพด้วย InDesign CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และมนัสสินี ล่ำสันเทียะ.
Author
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
Published
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2558.
Call Number
006.686 พ553ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles