Search again

Found: 527  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร / วราลี ศีรสมบัติ
Author
วราลี ศีรสมบัติ
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2548
Call Number
วจ 0323
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ดำรงค์ คงสวัสดิ์, สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
Author
ดำรงค์ คงสวัสดิ์
Published
ปทุมธานี : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก, 2542
Call Number
วจ 0147
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / ดำรงค์ คงสวัสดิ์, สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
Author
ดำรงค์ คงสวัสดิ์
Published
ปทุมธานี : สถาบันวิจัยเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก, 2542
Call Number
วจ 0103
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย / จินตนา เดชผล
Author
จินตนา เดชผล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2540.
Call Number
วจ 0153
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างปัจจัยบางประการกับแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร = Canoical correlation analysis between some factors and motivati...
Author
จรัลยา ดอกมณี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2548.
Call Number
ว จ157ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การวิเคราะห์เครือข่ายการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย / พรคิด อั้นขาว.
Author
พรคิด อั้นขาว.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.
Call Number
วจ 0545 ภ พ227ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สาวิตรี เสถียรเสพย์
Author
สาวิตรี เสถียรเสพย์
Published
กรุงเทพฯ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2541
Call Number
วจ 0273
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษา เกรดเฉลี่ยที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทโรงเรียนและสภาพที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ /สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ
Author
แผนกวิจัย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ, 2536.
Call Number
วจ 0230
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษากระบวนการบริหารโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนภาคใต้ / จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
Author
จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
Published
นครศรีธรรมราช : คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สิงหาคม, 2543
Call Number
วจ 0246
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษากระบวนการบริหารโครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนภาคใต้ / จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
Author
จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ
Published
นครศรีธรรมราช : คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543
Call Number
วจ 0151
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการควบคุมตนเองที่มีผลต่อความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์.
Author
ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
วจ 0407 ช377ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการทำแกงไตปลาบรรจุกระป๋อง / กฤษดา กาวีวงศ์, จุฑามาศ ถิระสาโรช และชไมพร เพ็งมาก
Author
กฤษดา กาวีวงศ์
Published
พิษณุโลก : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก, 2543
Call Number
วจ 0222
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการทำไวน์ผักตบชวา / จุฑามาศ ถิระสาโรช, ผจญ อยู่ยืน
Author
จุฑามาศ ถิระสาโรช
Published
พิษณุโลก : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก, 2543
Call Number
วจ 0226
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัทไทยเครื่องสนาม 2525 จำกัด / สมนึก แก้ววิไล.
Author
สมนึก แก้ววิไล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0386 ส253ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การศึกษาการผลิตทุเรียนทอดกรอบ / พงษ์เทพ เกิดเนตร
Author
พงษ์เทพ เกิดเนตร
Published
นครศรีธรรมราช : ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2544
Call Number
วจ 0160
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles