Search again

Found: 355  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เสื้อ Jacket จากกะลามะพร้าว / วรัญญา จันทศรี.
Author
วรัญญา จันทศรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 130059 ร293ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เสื้อถักนิตติ้งจากด้ายยืด / กันต์กนก อัยรา และ พัชรี บุญมาเลิศ.
Author
กันต์กนก อัยรา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 130111 ก389ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เสื้อวัยรุ่นเปลี่ยนปกได้ / ธัญชนก ธีรไพบูลย์.
Author
ธัญชนก ธีรไพบูลย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2549.
Call Number
ผ 120054 ธ445ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เสื้อแจ็คเก็ตวัยรุ่นสวมใส่ได้ 3 ฤดุ / ชื่นกมล อนุศรี และ ปัจฉิมา อัครเจษฎากร.
Author
ชื่นกมล อนุศรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
Call Number
ผ 130106 ช591ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เส้นพาสต้าบีทรูท / โดย ทิพวรรณ เทอดธนกาญจน์ และ พลอยทิพย์ นนทธิ.
Author
ทิพวรรณ เทอดธนกาญจน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 140297 พ478ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เส้นสายลายสักบนผืนผ้า / ประภาศรี กิ่งวิสิทธิ์.
Author
ประภาศรี กิ่งวิสิทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 130007 ป344ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู) / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Author
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Published
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
Call Number
809 ม246อ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
เอแคลร์ไส้ครีมเสริมงาดำ / โดย รุ่งนิภา จีนะการ และ รุ่งอรุณ กลิ่นเพชร.
Author
รุ่งนิภา จีนะการ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2550.
Call Number
ผ 140084 ร623อ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ.
Author
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : น่ำการพิมพ์,
Call Number
370.72 พ435จ
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
ไส้กรอกอีสานเสริมเห็ดหูหนู / โดย วรรณทิพย์ ทองมั่งคง, ศุภวรรณ บุญหล้า และ สุจิตตรา บุญหล้า.
Author
วรรณทิพย์ ทองมั่งคง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2547.
Call Number
ผ 140444 ว247ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles