Search again

Found: 50  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตกแต่งกระเป๋าด้วยผ้าเทป / อรวรรณ ทองรอด.
Author
อรวรรณ ทองรอด.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120079 อ372ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งกระเป๋าด้วยออริกามิจากผ้า / มาตุลักษณ์ รอดโต.
Author
มาตุลักษณ์ รอดโต.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120088 ม437ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดทำงานด้วยการทอเชือก Cotton แบบกี่เอว ชาวไทยภูเขา กลุ่มกะเหรี่ยง / สุทธิชา เดชะรัตน์.
Author
สุทธิชา เดชะรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120056 ส773ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดยีนส์สำหรับวัยรุ่นด้วยฝาขวดอัดลม / ยุพเนตร นาคเขียว.
Author
ยุพเนตร นาคเขียว.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120058 ย386ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งชุดราตรีด้วยวิธีการปักจากชุดโขน / ผุสดี บุญผลึก.
Author
ผุสดี บุญผลึก.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 130035 ผ662ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยวัสดุจากมะพร้าว / ตระกาญจน์ มากคงแก้ว.
Author
ตระกาญจน์ มากคงแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120018 ต154ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งผ้าตาข่ายด้วยวิธีปักบนชุดราตรีจากผ้ายีนส์ / ศศิพิมพ์ แซ่เต้า.
Author
ศศิพิมพ์ แซ่เต้า.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 130023 ศ293ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งหมวกด้วยใบบางจากใบยางพารา / ลดาวัลย์ คงเมือง.
Author
ลดาวัลย์ คงเมือง.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120081 ล118ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งหมอนอิงด้วยฟางข้าว / ฆนกาญจน์ เกษรหอม.
Author
ฆนกาญจน์ เกษรหอม.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120021 ฆ121ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งเครื่องใช้ในบ้านด้วยเปลือกข้าวโพด / พรภนา เรือนนวล.
Author
พรภนา เรือนนวล.
Published
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 120007 พ245ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเทคนิคการพับกระดาษ / สิริอนงค์ จรรยางาม.
Author
สิริอนงค์ จรรยางาม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 130021 ส732ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การตกแต่งเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงด้วยผ้าและเครื่องตกแต่งของชาวเขาเผ่าม้งและอาข่า / สรัลยา ธนูศร.
Author
สรัลยา ธนูศร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 130026 ส349ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์รูปภาพโดยวิธีการต่อผ้า / ตังทิพย์ เฉลิมบุญ.
Author
ตังทิพย์ เฉลิมบุญ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 110111 ต264ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การประดิษฐ์ตุ๊กตาเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน / โกศล พึ่งแพง.
Author
โกศล พึ่งแพง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 110085 ก961ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การประดิษฐ์เครื่องแขวนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยทารก / ปรารถนา สุขสละ.
Author
สมปรารถนา สุขสละ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
Call Number
ผ 110043 ส259ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles