Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic management : technology and innovation / ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
Author
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
Call Number
658.4012 พ992ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การเขียนเพื่อการสื่อสาร / วรวรรธน์ ศรียาภัย.
Author
วรวรรธน์ ศรียาภัย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
Call Number
808.0495911 ว276ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
งานประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติประจำปี 2530 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2530.
Call Number
920.9593 ส691ง
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
พระปรีชาของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการประดิษฐ์อักษร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.
Author
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
Call Number
923.1593 จ653พ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 15 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2540.
Call Number
920.9593 ส691ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Author
ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555.
Call Number
378.007 พ976ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
แปลผิด--แปลถูก : คัมภีร์การแปลยุคใหม่ = Translation : from wrong to right / สุพรรณี ปิ่นมณี.
Author
สุพรรณี ปิ่นมณี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
Call Number
428.02 ส829ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles