Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาการประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์...[และคณะ].
Author
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535.
Call Number
370.113 ส925ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา / ทัศนีย์ ธรมธัช และ ยุพิน รอดป้อง.
Author
ทัศนีย์ ธรมธัช.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2535.
Call Number
370.113 ท364ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษา / สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2538.
Call Number
370.113 ส691ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน / จุมพล พูลภัทรชีวิน.
Author
จุมพล พูลภัทรชีวิน.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2536.
Call Number
370.113 จ638ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงานของผู้สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา / ประยูร ศรีประสาธน์,ประพนธ์ เจียรกูล และ ภณิดา มาประเสริฐ.
Author
ประยูร ศรีประสาธน์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535.
Call Number
370.113 ป365ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของระบบผลิต / สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักนายกรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537.
Call Number
370.113 ส691ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles