Search again

Found: 7  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ด้วยดวงใจอันไม่รู้จักหยุดนิ่ง = In unrestful mind and spiritual power / บรรณาธิการ สกุล บุณยทัต.
Author
สกุล บุณยทัต,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
Call Number
รส ด251
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
บันทึกของตุ๊ด / ช่า บันทึกของตุ๊ด.
Author
ช่า บันทึกของตุ๊ด.
Published
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2557.
Call Number
895.913 ช454บ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน / วินทร์ เลียววาริณ.
Author
วินทร์ เลียววาริณ.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2542.
Call Number
ร.ส. ว617ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
หลายชีวิต / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
Author
คึกฤทธิ์ ปราโมช,
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
Call Number
ร.ส. ค521ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
อสรพิษ / แดนอรัญ แสงทอง.
Author
แดนอรัญ แสงทอง.
Published
กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2557.
Call Number
ร.ส. ด956อ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เรื่องสั้นสำนวนไทย / กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย ; บรรณาธิการโดย รัตนา ฦาชาฤทธิ์.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2541.
Call Number
808.83 ก218ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ / จเด็จ กำจรเดช.
Author
จเด็จ กำจรเดช.
Published
กรุงเทพฯ : Pajonphat, 2554.
Call Number
ร.ส. จ183ด
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles