Search again

Found: 44  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรณีศึกษา : ระบบบริหารงานธุรกิจเครื่องสำอาง / ณัฐพงศ์ พรอำไพ, ปาริชาติ ช้วนรักธรรม.
Author
ณัฐพงศ์ พรอำไพ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2550.
Call Number
ว น785ก,ค 0212
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การตัดสินใจส่งออกของผู้ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาลในประเทศไทย / มาเรียม นะมิ.
Author
มาเรียม นะมิ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
วจ 0391 ม486ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 / ปริญญา มากลิ่น.
Author
ปริญญา มากลิ่น.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0377 ป458ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการฟอกย้อมด้วยเทคนิคโฟโตแคตตาไลติคร่วมกับกระบวนการดูดซับ / กาญจนา ลือพงษ์, นงนุช ศศิธร.
Author
กาญจนา ลือพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
ว ก426ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การประเมินผลการจัดองค์ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์.
Author
จุไรรัตน์ ศรีสัตตรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0378 จ653ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การผลิตกระดาษผักตบชวาเพื่องานบรรจุภัณฑ์ : Water hyacinth paper production for packaging / กาญจนา ลือพงษ์, นงนุช ศศิธรและเกษม มานะวิทย์.
Author
กาญจนา ลือพงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554.
Call Number
วจ 0405 ก426ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การผลิตสื่อวีซีดี เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมสุรินทร์ ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่ความเป็นสากล / อุบลศรี อุบลสวัสดิ์และเพชร สายเสน.
Author
อุบลศรี อุบลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
วจ 0408 อ835ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
การพัฒนาตัวแบบวัดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร / บุญธรรม พรเจริญ.
Author
บุญธรรม พรเจริญ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0381 บ471ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กเสริมทักษะจากผ้ากันไรฝุ่น / วิภาดา กระจ่างโพธิ์.
Author
วิภาดา กระจ่างโพธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคบพระนคร, 2551.
Call Number
วจ 0428 ว648ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาระบบจองห้องเรียนของคณะบริหารธุรกิจ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต / พรคิด อั้นขาว.
Author
พรคิด อั้นขาว.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0388 พ227ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การพัฒนาเครื่องทอผักตบชวา : Water hyacinth weaving loom development / สัมภาษณ์ สุวรรณคีรีและกมล พรหมหล้าวรรณ.
Author
สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0436 ส614ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การวางแผนอาชีพของนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ / มาเรียม นะมิ.
Author
มาเรียม นะมิ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
วจ 0393 ม486ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างปัจจัยบางประการกับแรงจูงใจในการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร = Canoical correlation analysis between some factors and motivati...
Author
จรัลยา ดอกมณี.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2548.
Call Number
ว จ157ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การศึกษาการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ : กรณีศึกษา บริษัทไทยเครื่องสนาม 2525 จำกัด / สมนึก แก้ววิไล.
Author
สมนึก แก้ววิไล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
Call Number
วจ 0386 ส253ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles