Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาลวดลายผ้าไหมหางกระรอก : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไหม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ / ฟ้า เจริญรัมย์.
Author
ฟ้า เจริญรัมย์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0024 ฟ311ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
เจตคติต่อการประกอบอาชีพอิสระทางด้านคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / เปรมวดี เจตนานุศาสน์.
Author
เปรมวดี เจตนานุศาสน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
วพ 0021 ป718จ
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles