Search again

Found: 179  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 ปี สมเด็จย่า : พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / บรรณาธิการ, กาญจนา กาญจนสินิทธ์ [และคนอื่่น ๆ].
Published
นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2543.
Call Number
929.709593 ศ211ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
1001 ตำรับยาใกล้ตัว : รักษาโรคด้วยตนเอง = 1001 Home remedies / บรรณาธิการเล่ม เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ; คณะผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคณะ].
Author
เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย,
Published
กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549.
Call Number
615.88 พ577
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
365 วัน ใต้ร่มพระบารมี.
Published
กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 2550.
Call Number
923.1593 ส647
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
50 ปีสิ่งทอไทยใต้พระบารมี / สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย.
Published
กรงเทพฯ : สหพันธ์อุตสาหกรรมไหมไทย, 2550.
Call Number
อ 677 ห556
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
72 พรรษาภูมิพลมหาราช = King bhumibol the greats 72 nd birth day.
Author
สมชาย พุ่มสะอาด.
Published
นนทบุรี : มติชน, 2542.
Call Number
923.1593 ส239
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
84 พรรณไม้ถวายในหลวง : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ / อรนุช บุญเนือง, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท กสท. โทรคมนาคม, 2552.
Call Number
581.9593 ป818
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หกทศวรรษแห่งการทรงงาน / ผู้เขียน : คริส เบเคอร์ ... [และคณะ] ; ผู้แปล : มนันยา, จงจิต อรรถยุกติ และ พรรษพร ชโลธร.
Author
เบเคอร์, คริส.
Published
กรุงเทพฯ : เอเชียบุ๊คส์, 2556.
Call Number
923.1593 บ779ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
กษัตริย์-เกษตร / ภาสกร จูฑะพุทธิ.
Author
ภาสกร จูฑะพุทธิ.
Published
กรุงเทพฯ : ภาษิต, 2523.
Call Number
959.3082 ก181
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
กสท โทรคมนาคม ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี / วัชรี สายสิงห์ทอง ... [และคณะ].
Author
วัชรี สายสิงห์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : กราฟฟิค คอนเวอร์เซชั่น, [2558?].
Call Number
384 ว387ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
กองทัพไทย / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี.
Published
กรุงเทเพฯ : คณะกรรมการ, 2539.
Call Number
355 ก347
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image

image
การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศไทย 2546 / จัดทำโดย กระทรวงการต่างประเทศ ; บรรณาธิการ, เขมทัต วิศวโยธิน.
Author
กระทรวงการต่างประเทศ.
Published
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2546.
Call Number
337.1 ก473ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า / ชุมพล โลหะชาละ.
Author
ชุมพล โลหะชาละ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540.
Call Number
327.593059 ช627ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน / ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
Author
ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
Call Number
633.1 ธ238ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
Author
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543.
Call Number
390.22 ส691ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles