Search again

Found: 16  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความอ้วนในเขตกรุงเทพมหานคร / พรรณนิภา สุนทรภักดิ์ ... [และคณะ].
Author
พรรณนิภา สุนทรภักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0292 พ263ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร / ศุภรานนท์ สุทธิอาคาร ... [และคณะ].
Author
ศุภรานนท์ สุทธิอาคาร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0306 ศ714ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มอาหารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร / สุภาพร พิรอด ... [และคณะ].
Author
สุภาพร พิรอด.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0306 ส838ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกตราผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า สำหรับผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร / อรรนพ หนูพรหม ... [และคณะ].
Author
อรรนพ หนูพรหม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0297 อ367ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยของ นักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร / สาธิกา ... [และคณะ].
Author
สาธิกา วิภูษิตวรกุล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0272 ส641ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
พจนานุกมภาษาถิ่นแบบออนไลน์ / เกษร จันทร์แก้ว, เมษา วิสุทธิกากรกุล.
Author
เกษร จันทร์แก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0685 ก814พ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบการจองห้องพักโรงแรมออนไลน์ กรณีศึกษา : โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ / กานต์ชนก ศรีเหรา, อุษาณี จันทร์ทิพย์.
Author
กานต์ชนก ศรีเหรา.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0667 ก432ร,คก 0675 ก432ร,คก 0708 ก432ร,คก 0801 ก432ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบการจัการงานทะเบียนและการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษา : ฌาปนกิจสงเคราะห์วัดแก้ว / ธนวินท์ สิงหคุณ, วันชนะ มณฑาทอง.
Author
ธนวินท์ สิงหคุณ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0661 ธ156ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบการจัดการงานทะเบียนและการงเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษา : ฌาปนกิจสงเคราะห์วัดแก้ว / ธนวินท์ สิงหคุณ, วันชนะ มณฑาทอง.
Author
ธนวินท์ สิงหคุณ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0709 ธ156ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบการจัดการงานทะเบียนและการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษา : ฌาปนกิจสงเคราะห์วัดแก้ว / ธนวินท์ สิงหคุณ, วันชนะ มณฑาทอง.
Author
ธนวินท์ สิงหคุณ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0712 ธ156ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบการจัดการงานทะเบียนและการเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีศึกษา : ฌาปนกิจสงเคราะห์วัดแก้ว / ธนวินท์ สิงหคุณ, วันชนะ มณฑาทอง.
Author
ธนวินท์ สิงหคุณ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0746 ธ156ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบการจัดการร้านชุดงานประเพณี กรณีศึกษา : ร้านบ้านเครื่องครูนาง จังหวัดยโสธร / ภคภรณ์ รอบคอบ, อรอนงค์ ผลจันทร์.
Author
ภคภรณ์ รอบคอบ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0710 ภ114ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบจัดการร้านอาหารผ่าน PDA (back office) / คีตศิลป์ มาลัยมาลย์, ภาคย์ภพ เสริมศาสตร์.
Author
คีรตศิลป์ มาลัยมาลย์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0678 ค479ร,คก 0679 ค479ร,คก 0700 ค479ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบจัดการร้านอาหารผ่าน PDA (front office) / นัฏธชาติ ม้าแก้ว, สมภพ ตรงเที่ยง.
Author
นัฏธชาติ ม้าแก้ว.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0680 น387ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ระบบบริหารจัดการสำนักงานขายบ้าน กรณีศึกษา : หมู่บ้านสัมมากร โครงการราชพฤกษ์ / จิราภรณ์ พรลาภเลิศสุข, ยอดขวัญ ศะศิธรานุสรณ์.
Author
จิราภรณ์ พรลาภเลิศสุข.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2552.
Call Number
คก 0665 จ535ร,คก 0676 จ535ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles