Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการคอลล์เซ็นเตอร์ของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตกรุงเทพมหานคร / จิตติมา นามพรหม.
Author
จิตติมา นามพรหม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552.
Call Number
คอ 000168 จ425ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ผลประกอบการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำกัด / สิริพร แสงทอง.
Author
สิริพร แสงทอง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000199 ส731ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ทัศนคติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีต่อการตรวจสอบห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก / ศรัณชณา จินตนากูล.
Author
ศรัณชณา จินตนากูล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000186 ศ159ท
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ต่อ กองคลังสังกัดหน่วยงานราชการ / สุมาลี อิศรเสนา ณ อยุธยา.
Author
สุมาลี อิศรเสนา ณ อยุธยา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000055 ส842บ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในองค์กรธุรกิจเอกชน / พัชราภรณ์ วงศา.
Author
พัชราภรณ์ วงศา.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000179 พ518ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

image
พฤติกรรมผู้บริโภคน้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ในเขตกรุงเทพมหานคร / ชัยพร เหมะ.
Author
ชัยพร เหมะ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000204 ช395พ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
อัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / วรพร ศุภวุฒิ.
Author
วรพร ศุภวุฒิ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
Call Number
คอ 000200 ว226อ
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles