Search again

Found: 401  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การใช้น้ำตาลสดทดแทนน้ำตาลทรายในการทำน้ำขิง / อรรถชัย จิตต์มาตร และเอกพจน์ บุญสิงห์.
Author
อรรถชัย จิตต์มาตร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
ผ 140579 อ353ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมข้าวโพดทดแทนกะทิบางส่วนในไส้ถั่วกวนของขนมโมจิ / จิราภรณ์ จันทร์พราหมณ์.
Author
จิราภรณ์ จันทร์พราหมณ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553+CDB.
Call Number
ค 140717 จ535ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมข้าวโพดทดแทนนมสดบางส่วนในผลิตภัณฑ์พุดดิ้ง / วราภรณ์ พิสูจน์ และเมธาวี ฤทธิมี.
Author
วราภรณ์ พิสูจน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
ผ 140578 ว321ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมข้าวโพดทดแทนน้ำกะทิบางส่วนในข้าวเหนียวมูน / พวงพกา ศิลนะชัย.
Author
พวงพกา ศิลนะชัย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553+CDB.
Call Number
ค 140747 พ469ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมถั่วขาวทดแทนวิปปิ้งครีมบางส่วนในพานาค็อตต้า = Usage of white kidney bean milk as whipcream / ปัณณวิช หนูบุตร.
Author
ปัณณวิช หนูบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
ค 140813 ป526ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมถั่วเหลืองทดแทนกะทิบางส่วนในขนมครก/ นาตยา เทพวงษ์ และอภิญญา อินทวงษ์.
Author
นาตยา เทพวงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
ผ 140618 น463ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมถั่วเหลืองทดแทนนมระเหยบางส่วนในผลิตภัณฑ์โดนัทเค้ก = Using of soy milk substitute as evaporated milk in donut cake product / ชาริตา งามสม.
Author
ชาริตา งามสม.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
ค 140808 ช526ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมถั่วเหลืองทดแทนน้ำกะทิในขนมลอดช่องไทย / ไพรลดา ชุมพล.
Author
ไพรลดา ชุมพล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
ค 140884 พ983ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำนมถั่วเหลืองในวุ้นเพื่อสุขภาพ / ชาริณี พรสาโรจน์.
Author
ชาริณี พรสาโรจน์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554+CDB.
Call Number
ค 140696 ช524ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำบีทรูททดแทนน้ำเปล่าในการทำเต้าฮวยนมสด / ชุติพัฒน์ สรรพช่าง และวรีพันธ์ พงษ์ประภากร.
Author
ชุติพัฒน์ สรรพช่าง.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
ผ 140587 ช616ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำบีทรูททดแทนน้ำในขนมปุยฝ้าย / จันทนา หมกทอง และฐิศิรัตน์ ณรงค์ฤทธิ์.
Author
ฐิศิรัตน์ ณรงค์ฤทธิ์..
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
ผ 140616 จ246ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำผักโขมทดแทนน้ำบางส่วนในการทำเส้นขนมจีน / ปวีณา จันทร์สุคนธ์ และพรพุทธ วรดิสพรพงษ์.
Author
ปวีณา จันทร์สุคนธ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
ผ 140563 ป496ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำมันรำข้าวทดแทนเนยขาวในขนมปัง / เชฏฐ์ภูชิชย์ เถลิงศักดิ์.
Author
เชฏฐ์ภูชิชย์ เถลิงศักดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553+CDB.
Call Number
ค 140721 ช695ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำส้มแขกทดแทนสารปรุงแต่งรสเปรี้ยวในน้ำสลัดน้ำข้น / นรินทร์ภพ ช่วยการ และวิรัญญา มั่นธรรมนุสรณ์.
Author
นรินทร์ภพ ช่วยการ.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
Call Number
ผ 140617 น245ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
การใช้น้ำหล่อฮั่งก้วยทดแทนน้ำตาลมะพร้าวในวุ้นสังขยา / พีรนุช เขียววลัย.
Author
พีรนุช เขียววลัย.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555+CDB.
Call Number
ค 140895 พ791ก
Location
ห้องสมุดโชติเวช

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles