Search again

Found: 9  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กวีนิพนธ์เฉลิมเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบบับชนะการประกวด / วรรณคดี สรรพจิต.
Author
วรรณคดี สรรพจิต.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์ : 2525.
Call Number
895.911 ว243ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวามในสังคมไทย : เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร / อนุสรณ์ อุณโณ.
Author
อนุสรณ์ อุณโณ.
Published
นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547.
Call Number
630.9593 อ231ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ประมวลพระราชดำรัชสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ.
Author
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
Call Number
923.1593 ส691ป
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ประวัติศาสตร์ชาติไทย / วุฒิชัย มูลศิลป์.
Author
วุฒิชัย มูลศิลป์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [254-].
Call Number
959.3 ว865ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
พัดรองงานพระราชพิธี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง ไพโรจน์ รัตนพล ... [และคณะ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556.
Call Number
294.3137 พ541
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
Author
ศิลปากร,กรม
Published
กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2539.
Call Number
920.72 ศ528ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. กรมศิลปากร.
Author
กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2539.
Call Number
390.22 ก169ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย / สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
นายกรัฐมนตรี,สำนัก
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546.
Call Number
929.8 น473ค
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เส้นทางการค้าไทย / กระทรวงพาณิชย์.
Author
พาณิชย์, กระทรวง.
Published
กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, 2543.
Call Number
382.09593 พ596ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles