Search again

Found: 8  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ขบวนการสิทธิเหนือทรัพยากรส่วนรวามในสังคมไทย : เกษตรกรรมยั่งยืนในบริบทระบอบกรรมสิทธิ์เหนือทรัพยากร / อนุสรณ์ อุณโณ.
Author
อนุสรณ์ อุณโณ.
Published
นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547.
Call Number
630.9593 อ231ข
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ประวัติศาสตราจารย์ นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : แพทย์พระราชทานคนแรก / กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
Author
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ.
Published
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534.
Call Number
926.1069 ก351ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ประวัติศาสตร์ชาติไทย / วุฒิชัย มูลศิลป์.
Author
วุฒิชัย มูลศิลป์.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [254-].
Call Number
959.3 ว865ป
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
พัดรองงานพระราชพิธี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช / บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง ไพโรจน์ รัตนพล ... [และคณะ].
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556.
Call Number
294.3137 พ541
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
ราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
Author
ศิลปากร,กรม
Published
กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2539.
Call Number
920.72 ศ528ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ / กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. กรมศิลปากร.
Author
กรมศิลปากร. กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2539.
Call Number
390.22 ก169ค
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
แนวพระราชดำริเก้ารัชกาล / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527.
Call Number
959.3 ก216น
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
Author
กรมศิลปากร. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2538.
Call Number
294.33 ก169ล
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles