Search again

Found: 1,273  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 สูตร (ไม่) ลับพัฒนาคน / จิรประภา อัครบวร.
Author
จิรประภา อัครบวร.
Published
กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ์, 2561.
Call Number
331.11 จ493ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
100 เรื่องก่อนโตอาหาร = 100 Things to know about the food / แซม แบร์...[และคณะ] ; บุษยมาส สองเมือง, แปล.
Author
แบร์, แซม.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
Call Number
641.3 บ895ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
100 เรื่องต้องก่อนโต คอมพิวเตอร์และโค้ดดิ้ง / อลิซ เจมส์ ...[และคณะ] ; บุษยมาส สองเมือง, แปล.
Author
เจมส์, อลิซ,
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
Call Number
004 ห159
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ / ลอรา โคแวน ... [และคณะ], เขียน ; ธัญโรจน์ โรจนธเนศ, แปล.
Author
โคแวน, ลอรา.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2561.
Call Number
900 ค976ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, ชวลิต สุนทรานนท์ และ สมชาย ณ นครพนม, บรรณาธิการ.
Author
พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2561.
Call Number
706 ห159
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
109 ลายนิตติ้ง (ฉบับสุดคุ้ม) / พรหทัย วงษ์ประเสริฐ.
Author
พรหทัย วงษ์ประเสริฐ.
Published
กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2561.
Call Number
746.43 พ286ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน Employee Benefits / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
Author
สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
Published
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2561.
Call Number
336.2 ส248ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
Author
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number
420.71 ธ743ส
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image

image
2310 กรุงธนบุรีผงาด / สุเจน กรรพฤทธิ์.
Author
สุเจน กรรพฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2561.
Call Number
959.34 ส755ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
2310 อวสานกรุงศรีฯ / สุเจน กรรพฤทธิ์.
Author
สุเจน กรรพฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2561.
Call Number
959.33 ส755ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์

image
30 ชั่วโมง พูดภาษาอังกฤษได้ ง่ายเว่อร์ / ครูกวาง ยุยนาฎ คุ้มขาว, พี่ตั๊กกี้ นารีรัตน์.
Author
ครูกวาง ยุยนาฎ คุ้มขาว.
Published
กรุงเทพฯ : อะเบ๊าท์ บุ๊ค, 2561.
Call Number
428.24 ค167ส
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles