Search again

Found: 3  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ = System Analysis and Design ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
Author
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
Call Number
658.4032 อ978ก
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย 2544 - 2545 / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด.
Author
บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด
Published
กรุงเทพฯ : อัลฟา รีเสิร์ช, 2545.
Call Number
315.93 ต287
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
รายงานการวิจัย วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมและค่านิยมที่เอื้อต่การเรียนรู้ความดีและความสุขของผู้เรียน / กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจัยทางการศึกษา กองวิจัยทางการศึกษา.
Author
ศึกษาธิการ,กระทรวง, กองวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา, 2545.
Call Number
371.3 ศ615ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles