Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ / ศุภชัย ยาวะประภาษ และวนิดา นวลบุญเรือง, ผู้เรียบเรียง.
Author
สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545.
Call Number
352.1309593 ส181ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
การเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ในระบบราชการ / สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ.
Author
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. , 2545.
Call Number
658.315 ส691ก
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
รายงานการประมวลข้อมูลรายได้และรายจ่ายจริงของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Author
สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536-.
Call Number
336.01 ส215ร
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

image
หลักกฎหมายมหาชนกับการบริหารภาครัฐ / ชาญชัย แสวงศักดิ์, วนิดา นวลบุญเรือง, ผู้เรียบเรียง.
Author
สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2545.
Call Number
351 ส181ห
Location
ห้องสมุดเทเวศร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles