Search again

Found: 3,521  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 เพลงดี 100 ปี เอื้อ สุนทรสนาน / ศรี อยุธยา.
Author
ศรี อยุธยา.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2553.
Call Number
927.8 ศ175ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
100 เมืองสวยในยุโร / กาญจนา หงษ์ทอง.
Author
กาญจนา หงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ท่องโล, 2554.
Call Number
914.04 ก425ร
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
100 เมืองสวยในยุโรป / กาญจนา หงษ์ทอง.
Author
กาญจนา หงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก อมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.
Call Number
914.04 ก425ร
Location
ห้องสมุดโชติเวช

image
100 เมืองสวยในเอเซีย / กาญจนา หงษ์ทอง.
Author
กาญจนา หงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ท่องโลก, 2556.
Call Number
915.04 ก427ห
Location
ห้องสมุดโชติเวช
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร
ห้องสมุดเทเวศร์
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องต้องรู้ก่อนโต ประวัติศาสตร์ / ลอรา โคแวน ... [และคณะ], เขียน ; ธัญโรจน์ โรจนธเนศ, แปล.
Author
โคแวน, ลอรา.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2561.
Call Number
900 ค976ห
Location
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ / แดน นอร์ท ; แปล : ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.
Author
นอร์ท, แดน.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว เยาวชน, 2550.
Call Number
923.9 น356ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ / แดน นอร์ท ; แปล : ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.
Author
นอร์ท, แดน.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว เยาวชน, 2550.
Call Number
923.9 น356ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนักสำรวจ / แดน นอร์ท ; แปล : ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.
Author
นอร์ท, แดน.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว เยาวชน, 2553.
Call Number
923.9 น356ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโจรสลัด / แอนดรูว์ แลงลีย์ ; แปล : นันทพร วรวุฒิพงษ์.
Author
แลงลีย์, แอนดรูว์.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว เยาวชน, 2553.
Call Number
910.45 ล944ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ, เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล, ภาพ.
Author
ศานติ ภักดีคำ.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
959.6 ศ343ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้ในบรูไน / อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์ ; Birdsosweet, ภาพ.
Author
อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
959.55 อ634ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์ / อังคณา ทองพูล, เรื่อง ; สุธาสินี ไชยโชติวัฒน์, ภาพ.
Author
อังคณา ทองพูล.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
959.9 อ488ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้ในมาเลเซีย / กิ่งกาญจน์ ตรียงค์, เรื่อง ; สุธาสินี ไชยโชติวัฒน์ และ กุลนที ตันติพิษณุ, ภาพ.
Author
กิ่งกาญจน์ ตรียงค์.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
959.5 ก631ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้ในลาว / ขนิษฐา โตเลี้ยง และ สุวิมล อุตอามาตย์, เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล, ภาพ.
Author
ขนิษฐา โตเลี้ยง.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
959.4 ข226ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

image
100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์ / อิสราพร โพธิ, เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล, ภาพ.
Author
อิสราพร โพธิ.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์คอมมิกส์, 2556.
Call Number
959.57 อ764ห
Location
ห้องสมุดพระนครเหนือ

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles